Zásady ochrany osobních údajů a jejich zpracování

V tomto dokumentu naleznete základní principy ochrany osobních údajů a přehled o zpracovávaných údajích našich zákazníků/potenciálních zákazníků na základě platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Kdo spravuje a zpracovává Vaše údaje?
Webová stránka www.hotel-harmonie.cz je provozovaná společností Bolander s.r.o. (dále jen “Správce”), IČ: 02056950, se sídlem Slopné č.p. 202, 763 23 Slopné, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80108, provozující ubytovací zařízení Hotel Harmonie I. a II. v Luhačovicích.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb prostřednictvím našich webových stránek nebo stránek obchodních partnerů (např. slevové portály), kteří jsou oprávněni se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje poskytnuté od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností. Jedná se o:

 • žádost o odpověď na dotaz odeslaný z webové stránky Správce,
 • rezervaci pobytu v zařízeních Správce prostřednictvím webových stránek Správce nebo třetích stran za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování,
 • zákonné zpracovávání osobních údajů za účelem plnění povinností Správce dle zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění,
 • zákonné zpracovávání osobních údajů za účelem plnění povinnosti Správce uložených mu zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?
1) Osobní údaje, které nám sdělíte odesláním dotazu prostřednictvím webových stránek Správce. Jedná se o:

 • Jméno,
 • E-mail.

Osobní údaje získané prostřednictvím dotazu odeslaného z webu nijak nezpracováváme a po odpovědi na Váš dotaz jsou osobní údaje smazány (pokud k jejich zpracování nemáme žádný jiný zákonný důvod).
2) Osobní údaje, které nám sdělíte při rezervaci pobytu online nebo osobně na recepci hotelu při sjednání ubytování. Jedná se o:

 • jméno a příjmení,
 • adresu trvalého bydliště,
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • datum narození,
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu
 • národnost

Osobní údaje získané prostřednictvím rezervace pobytu online nebo osobně na recepci hotelu při sjednání ubytování slouží výhradně pro zákonné účely.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

 1. Vašimi osobními údaji disponuje Správce, resp. oprávnění zaměstnanci,
 2. Fyzická osoba – podnikatel Ivana Bláhová, IČ: 72319224, zpracovávající účetní agendu.

Výjimkou jsou zákonné povinnosti, podle kterých jsme povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, Úřadu na ochranu osobních údajů, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

Soubory cookie a jaké druhy cookie používáme?
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Cookie pro návštěvníky webu nepředstavují nebezpečí. Neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Správce nepoužívá aktivně cookie pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookie povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookie webem Správce.
Pokud nechcete tyto cookie ukládat, je možné jejich používání zablokovat přímo ve Vašem prohlížeči. Pokyny, jak vypnout cookie ve Vašem prohlížeči, naleznete na webové stránce podpory prohlížeče.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?
Pokud jste cizinec, Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu platnosti smlouvy a následně po dobu 6 let od ukončení ubytování.
Osobní údaje občanů ČR se uchovávají po dobu platnosti smlouvy a následně po dobu 6 let od ukončení ubytování.

Jak můžete aktualizovat Vaše osobní údaje?
Pro aktualizaci svých osobních údajů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: support@hotel-harmonie.cz

Zpracováváme osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?
Ano, jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • uzavření a plnění smlouvy,
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zabezpečujeme způsobem, který ochrání Vaše údaje před jejich zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem. Pro zabezpečení využíváme například:

 • omezení fyzického přístupu do našich prostor podnikání,
 • omezení přístupu k informacím, které o Vás shromažďujeme,
 • zabezpečení systému dvoustupňovým ověřením,
 • pokud již pro zpracovávání údajů není žádný účel, likvidujeme Vaše údaje tak, jak to vyžaduje zákon,
 • softwarovou ochranu.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?
Dle Obecného nařízení máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo:

 1. na informace,
 2. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,
 4. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 6. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod),
 7. odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
 8. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování,
 9. podat stížnost u dozorového orgánu.

Jak můžete vznést námitku?
Pokud budete se zpracováním osobních údajů nespokojeni, můžete vznést námitku. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel zpracovávat, pokud však nebudeme mít závažné a oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Kde nás můžete kontaktovat?
V případě jakéhokoliv dotazu o ochraně osobní údajů a využití svých práv nás kontaktujte na e-mailu: support@hotel-harmonie.cz nebo písemně na adrese sídla Správce.
V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že při využití Vašich práv můžeme požadovat ověření Vaší totožnosti, abychom si ověřili Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Poslední aktualizace: 22.5.2018